Vrienden van Het Laar

Vrienden maken het verschil. Een aangenaam leven voor onze bewoners, dat is waar we ons voor inzetten. De Vrienden van Het Laar kunnen door het bieden van extra’s die niet in het normale zorgpakket zitten, op een aantal punten echt het verschil maken.

De Vrienden van Het Laar is een stichting die voor binnengekomen donaties, erfstellingen en legaten bijzondere bestemmingen zoekt binnen Het Laar. Zoals het organiseren van bijzondere activiteiten voor onze bewoners, de aanschaf van extra spellen en apparaten die de bewoners op een leuke manier in beweging brengen en nog veel meer. Zo zoekt de stichting naar bestemmingen die het leven van onze bewoners extra kunnen veraangenamen. De Vrienden van Het Laar kunnen op een aantal punten echt het verschil. Zo zorgden ze de afgelopen jaren onder andere voor de aanleg van een belevingstuin in Laarhoven, de aanschaf van een duofiets, een volière en een tovertafel.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: de ambtelijk secretaris van de bewonersraad van Het Laar Ingrid van Broekhoven, de leidinggevende receptie/projectleider bewoner gerelateerde zaken Carin Laros en Harrie Keusters, voorzitter van de bewonersraad van Het Laar.

Hebt u mooie ideeën die het welzijn van onze bewoners bevorderen, maak deze kenbaar bij het bestuur. Dit kunnen speciale activiteiten zijn, maar ook aanschaf van speciale materialen die waardevol zijn voor de (wijk)bewoners van Het Laar. Belangrijk is dat uw idee een positief effect heeft op hun welbevinden. Het bestuur beoordeelt de aanvragen die binnenkomen en kent de bedragen toe. Hebt u een wens die de bewoners ten goede komt? De Vrienden van Het Laar kunnen u helpen om deze wens te verwezenlijken door uw wens met het bestuur te bespreken. U kunt uw aanvraag per e-mail indienen bij vrienden@hetlaar.nl

Het komt regelmatig voor dat bewoners, familieleden van bewoners of anderen een blijk van waardering willen geven aan Het Laar. Bijvoorbeeld over de geleverde zorg en dienstverlening. Dat kan via een gift aan Stichting Het Laar en aan Stichting Vrienden van Het Laar. De gelden die via giften op het rekeningnummer van Stichting Het Laar of Stichting Vrienden van Het Laar worden gestort, gebruikt Het Laar om extra’s aan te schaffen die buiten de normale zorg- en dienstverlening vallen. Zaken die zorgen voor een nog prettigere woon- en leefomgeving.

Stichting Het Laar en Stichting Vrienden van Het Laar staan bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (afgekort: ANBI).

Word ook Vriend van Het Laar
We vinden het belangrijk onze bewoners een aangename dag te bieden. Word ook Vriend en draag financieel een klein steentje bij. Door uw steun kunnen wij, Vrienden samen, mooie initiatieven tot stand brengen. Meld u aan als donateur. Wij zijn blij met elk bedrag. U kunt jaarlijks, maar ook maandelijks een vast bedrag storten.

Maak uw bijdrage over naar:
Rekeningnummer NL19 RABO 0191275468 t.n.v. Vrienden van Het Laar. Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

Stichting Vrienden van Het Laar is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.
RSIN/fiscaal nummer Stichting Vrienden van Het Laar: 0083.00.264
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Brabant: 41097500

Schenkingen, donateurschap en ANBI

Standaardformulier ANBI Vrienden van Het Laar