Kwaliteit en keurmerken

Het Laar heeft oog voor kwaliteit. Zelforganiserende teams werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Teams worden hierbij ondersteund door het aanwezige kwaliteitssysteem.

Het Laar zorgt ervoor dat het wonen, de zorg en de behandeling tot in de puntjes geregeld is. Daarnaast maken de vele gemaksdiensten en het gevarieerde activiteitenaanbod een aangenaam leven voor onze (wijk)bewoners mogelijk.

In 2020 heeft Het Laar opnieuw het Gouden Prezo Keurmerk in de zorg voor Het Laar Verzorging, Het Laar Verpleging en Het Laar Zorg Thuis behouden. Dit laat zien dat we goed bezig zijn.

In het laatste kwartaal van 2020 voerde een onafhankelijk onderzoeksbureau een tevredenheidsraadpleging uit onder onze bewoners, hun contactpersonen en de cliënten van de thuiszorg. De rapportage hiervan wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Op de site www.zorgkaartnederland.nl kunnen (wijk)bewoners van Het Laar en hun naasten hun waardering over Het Laar kenbaar maken. De mooie waardering van gemiddeld een 9,0 in 2019 maakt ons trots. 97% van de respondenten beveelt Het Laar als woonzorgaanbieder aan bij anderen. De waarderingen zijn hier te zien:

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHet Laar is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

In de Kwaliteitskaders voor Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging is beschreven wat wordt verstaan onder goede zorg en wat (wijk)bewoners en hun naasten hiervan mogen verwachten. Om goede zorg te kunnen bieden is voldoende personeel nodig dat beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. In bijgaande jaarverantwoording 2019 vindt u de personeelssamenstelling van Het Laar per 31 december 2019:

Volledige bestuursverslag 2020

Publieksjaarverslag 2020

Bijgaand vindt u het Jaarplan voor 2021

Jaarplan 2021

Zilver voor de Milieuthermometer
Het Laar tekende in 2018 de Green Deal Hart van Brabant. Het doel daarvan is dat een zorginstelling na 3 jaar minimaal aan het certificaat Brons van de milieuthermometer voldoet. Binnen deze Green Deal Hart van Brabant behaalde Het Laar als eerste het bronzen Milieuthermometercertificaat behaald. Op 3 december 2020 vond de audit voor het zilver plaats in Het Laar. Met een rondgang door het gebouw, gevoerde gesprekken en getoonde dossiers vond de beoordeling plaats. Het Milieu Platform Zorgsector concludeert dat Het Laar aantoonbaar aan de eisen voor het zilveren niveau voldoet. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers is het doel van deze Green Deal.

Lerend netwerk
Op 1 juli 2017 sloeg Het Laar met vijf Midden-Brabantse zorgaanbieders de handen ineen om samen verder te werken aan liefdevolle zorg en kwaliteit van leven voor ouderen. Het gaat om Sint Franciscus, Maria-Oord, ’t Heem en Amaliazorg. Samen vormen ze een lerend netwerk met lokale verbondenheid. Het netwerk is ontstaan vanuit reeds bestaande overleg- en samenwerkingsverbanden en de gedeelde ambitie om elke dag verder te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde toevoegt aan het leven van ouderen.

De samenwerking richt zich onder andere op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie en van medewerkers. Het centrale uitgangspunt is en blijft het bieden van warme en professionele zorg geleverd door betrokken, deskundige en gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers.

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT-sector) werken al vele jaren actief samen aan het continu leren en verder verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan haar (wijk)bewoners. Binnen en tussen organisaties wordt op velerlei wijzen kennis uitgewisseld, onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Op deze wijze werken we ‘met elkaar’ aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg.