Medezeggenschap

Bewonersraad
Sinds 2019 vormen de cliëntenraad en het bestuur van de huurdervereniging samen de bewonersraad. Deze bewonersraad behartigt zowel de belangen van onze cliënten als van onze huurders. De rechten uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) en de Wet op het overleg huurders – verhuurder (Wohv) zijn aan deze bewonersraad overgedragen. De bewonersraad wordt ondersteund door een zestal adviescommissies: woon- & huurzaken; zorgzaken; aangenaam leven; faciliteiten, activiteiten & evenementen; beleid en organisatie en de proeverij. In de belangenbehartiging heeft de bewonersraad periodiek overleg met de Raad van Bestuur van Het Laar. Ook investeert de bewonersraad in een optimaal contact met de achterban om te weten wat er leeft in Het Laar. De bewonersraad streeft samen met de Raad van Bestuur naar een aangenaam woon-, zorg- en leefklimaat voor alle (wijk)bewoners van Het Laar. In de nieuwe opzet van de medezeggenschap wordt de bewonersraad ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze speelt een belangrijke rol in de professionalisering van de raad en de afstemming tussen de raad en de adviescommissies.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit maximaal 9 medewerkers werkzaam in de sectoren wonen, zorg en bedrijfsvoering & financiën. De OR volgt de ontwikkelingen in Het Laar zorgvuldig. In goed overleg met de Raad van Bestuur van Het Laar streeft de OR naar een optimaal werkklimaat voor alle medewerkers. De ondernemingsraad is geïnstalleerd op basis van de Wet op de ondernemingsraden.

Vrijwilligersplatform
Sinds 2009 werkt Het Laar met een vrijwilligersplatform; dit overlegplatform, bestaande uit zes vrijwilligers, behartigt de belangen van alle vrijwilligers in Het Laar en is tevens gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.