Actuele informatie coronavirus

1 april, 2020

Op deze pagina houdt Het Laar u op de hoogte van het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Daar vindt u ook de meest gestelde vragen en antwoorden. Het Laar volgt de richtlijnen van het RIVM. Het RIVM heeft een tevens webpagina ingericht met informatie voor zorgprofessionals. Vanzelfsprekend volgen wij deze pagina nauwlettend.

 

Laatste nieuws 31 maart 2020

Het is een rare tijd, het coronavirus houdt de wereld in de greep. Het Laar stelt alles in het werk om verspreiding van het virus tegen te gaan. We zetten maximaal in op het creëren van een veilige woon- en werkomgeving voor onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Het Laar blijft in ieder geval gesloten voor bezoek tot tenminste 28 april 2020.

Wat maken we zo allemaal mee?

De afgelopen week was een drukke week waarin we alles in het werk stelden om de zorg-,  woon- en werkprocessen zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.
We moesten soms wisselende berichten met onze bewoners en hun naasten communiceren. Want iedere dag kan weer anders zijn. Ook in Het Laar veren we mee met de ontwikkelingen en passen we de processen aan aan de stand van zaken. Daarin krijgen we specialistische ondersteuning van onder andere de ziekenhuishygiënist van het ETZ Tilburg, de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts.

Niet iedere bewoner wordt in de huidige periode nog getest. Onze zorgmedewerkers zijn heel alert op signalen en stemmen direct af met de (huis)arts. In sommige situaties verzorgen we bewoners die een verdenking hebben en die veel zorg vragen of voor wie het heel moeilijk is om in hun appartement te blijven, tijdelijk in de Laarsuite. Deze ruimte is omgevormd tot een woon-/leefomgeving waar bewoners ook overnachten; een apart zorgteam biedt daar de zorg met beschermende maatregelen en heeft de aandacht voor het welzijn van een klein groepje bewoners. Bewoners van Laarzicht en Laarakker B met een Wlz indicatie die een risico lopen op vereenzaming of minder aandacht hebben voor het eten en drinken, kunnen gebruik maken van de Laar Sportief respectievelijk de Laarzaal. De ruimtes zijn volgens de richtlijnen ingericht waardoor sprake is van voldoende afstand tot elkaar.

Sociale afstand heeft een grote impact op de bewoners. We zetten ons heel sterk in om de bewoners vermaak en afleiding te bieden. Dagelijkse verzorgen we concerten op drie verschillende plekken in de tuinen van Het Laar, zodat alle bewoners daarvan vanuit hun appartement kunnen genieten. De concerten worden ook live gedeeld op facebook; veel familieleden kijken dan mee en zien hun vader of moeder zwaaien vanaf het balkon. Dagelijks verspreiden we samen met de maaltijd een nieuwsbrief met het laatste Laarnieuws en een puzzeltje voor de bewoners. Er is een sociaal team ingericht dat extra aandacht heeft voor bewoners die dat kunnen gebruiken. Medewerkers skypen of facetimen regelmatig met de bewoner en zijn of haar familie.

Met het sluiten van Het Laar hebben we een heel logistiek proces ingericht. Medewerkers van de horeca en enkele vrijwilligers brengen de boodschappen, het wasgoed, de post en de maaltijden bij de bewoners thuis.

De sociale afstand heeft ook impact ook op de medewerkers. We zien dat onze medewerkers en hun familie daar heel erg zorgvuldig mee omgaan. Ook op hun leven legt de coronacrisis beslag. Iedereen is doordrongen van de ernst van de zaak.  Voor onze medewerkers hebben we ook extra ondersteuning geregeld. Hartverwarmend zijn de vele cadeaus die we krijgen voor onze bewoners en de zorgmedewerkers.

Uiteraard blijven we nauwgezet de richtlijnen van het RIVM volgen en ontwikkelen onze protocollen zich naar gelang de laatste inzichten.

We willen iedereen danken voor alle extra inspanningen die geleverd worden om het coronavirus het hoofd te bieden. Dit lukt alleen wanneer we er gezamenlijk onze schouders onder zetten.

 

Laatste nieuws 23 maart

In Het Laar zijn er helaas twee nieuwe coronabesmettingen binnen het verzorgingshuis geconstateerd. Alle passende maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM worden getroffen.

 

Laatste nieuws 20 maart

Besmetting in gebouw Laarzicht van Het Laar

Gisteren is een zelfstandig wonende huurder van Het Laar positief getest op het coronavirus. Hierna zijn in overleg met het crisisteam aanvullende maatregelen tegen verdere verspreiding getroffen. Tevens is gisteren door de overheid besloten om in navolging van de maatregelen in Brabant, nu ook in geheel Nederland alle woonzorgcentra te sluiten voor bezoek.

Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de bewoners de bescherming te bieden die nodig is en tevens de medewerkers op een veilige wijze hun werk te kunnen laten doen. Wij betreuren het zeer om deze maatregelen door te moeten voeren, maar alleen als we ons gezamenlijk in Nederland strikt aan deze richtlijnen houden, kunnen we de gevolgen van het coronavirus beperken.

 

Laatste nieuws 16 maart

INFORMATIE over de preventiemaatregelen tegen het coronavirus

In het voorkomen van besmetting en verspreiding van het coronavirus treft Het Laar diverse preventieve maatregelen. Het Laar heeft tot op heden geen bewoners en medewerkers in huis met het coronavirus of verdenkingen van besmetting. We zetten alles op alles om dat zo te houden. Een speciaal hiervoor opgericht team coördineert dagelijks de te ondernemen acties.

 

Het Laar treft strenge maatregelen tot en met 6 april 2020:

Geen bezoek
Het Laar is vanaf heden gesloten voor bezoek. Het is een moeilijke beslissing die we hebben genomen mede op basis van het landelijke advies. Het Laar zet zich extra in om bewoners zoveel mogelijk aandacht te geven en gezellige, ontspannende momenten te bieden. We ontwikkelen nu versneld allerlei nieuwe activiteiten.

Bewoners ophalen
Het is tijdelijk niet mogelijk om een bewoner van Het Laar op te halen voor bijvoorbeeld een avondje uit, een weekend weg of een verjaardag. Wij vragen uw begrip; iedere beweging van bewoners buitenshuis in gezelschap van anderen vormt immers een risico op besmetting voor de bewoner en de omgeving.

Het Laar gesloten voor wijkbewoners
De praktijk in Het Laar voor ergotherapie en fysiotherapie is voor bewoners uit de omringende wijken gesloten. Dit geldt eveneens voor de bloedprikdienst en de dagbesteding (Laarsuite). Voor bewoners in Het Laar die gebruik maken van de Laarsuite continueren we deze dienstverlening.

Boodschappen
We weten dat familieleden en vrienden vaak boodschappen meenemen voor bewoners. U kunt dit blijven doen, graag zelfs. Alleen vragen wij u om de boodschappen bij de receptie van Het Laar af te geven. Zij zorgen er vervolgens voor dat de boodschappen in het juiste appartement worden afgeleverd.

Wasverzorging
Ook dragen veel familieleden en vrienden van bewoners zorg voor de was. De was kan worden opgehaald bij de receptie van Het Laar en daar ook weer worden afgegeven. Zo continueren we met elkaar de gebruikelijke ondersteuning van onze bewoners.

Geen diensten door derden in Het Laar
Alle diensten die bij bewoners door ‘derden’ in het appartement worden aangeboden, zoals de schoonheidsspecialiste, de thuiskapper, de pedicure en dergelijke worden tot 6 april gestopt.

Specifieke informatie voor huurders van Het Laar
De huurders van Het Laar wonen zelfstandig. De preventieve maatregelen die Het Laar voor al haar bewoners treft gelden echter ook voor hen. Wij vragen dringend om tijdelijk de sociale contacten te beperken.

Alleen als we gezamenlijk optrekken en hierin onze verantwoordelijkheid pakken kunnen we besmetting en verspreiding van het virus in de woon(zorg)gebouwen van Het Laar tegengaan. We denken uiteraard graag met u mee om uitzonderingen te maken als dat noodzakelijk is.

 

 

Laatste nieuws 13 maart

Nieuw advies RIVM inzake preventie coronavirus

Over de te treffen maatregelen inzake de preventie van het coronavirus stemmen we voortdurend af met het RIVM, de GGD en het ministerie van VWS. Adviezen van deze organen nemen wij over.

Het RIVM adviseert tot en met 31 maart 2020 bij voorkeur geen bezoek. We beseffen dat bezoek voor onze bewoners heel belangrijk is. In die gevallen laten we  maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag toe. Het Laar volgt daarmee de richtlijn van het RIVM. Deze bezoeker mag geen klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts hebben. Bij bovengenoemde klachten mag u Het Laar niet betreden en verzoeken wij u het contact telefonisch te onderhouden.

Wij zijn genoodzaakt deze voorzorgsmaatregelen te nemen. Met deze maatregelen en onze inzet op infectiepreventie werken we hard aan het tegengaan van besmetting. De zorg voor en ondersteuning van onze kwetsbare bewoners staat hierbij centraal.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of telefoonnummer 013-4657700.

 

 

Laatste nieuws 11 maart

Het Laar volgt de richtlijnen van het RIVM en vraagt familieleden en vrienden van bewoners om in ieder geval de komende zeven dagen liever geen bezoek te brengen aan Het Laar. We vragen hen in plaats daarvan telefonisch contact op te nemen met hun relatie in Het Laar. We sluiten hiermee aan op het regionale beleid om de contacten te matigen. Zie hier het bericht van de Burgemeester van Tilburg over nieuwe coronamaatregelen: ‘Even niet langs opa en oma’.

Daarnaast zijn grootschalige activiteiten en bijeenkomsten in Het Laar afgelast. We trachten de samenkomst en verplaatsing van grote groepen mensen in Het Laar zo veel als mogelijk te voorkomen. Vanzelfsprekend communiceren we bij herhaling de belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat doen we naar al onze relaties.

Over de te treffen maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan stemmen we voortdurend af met het RIVM, de GGD en het ministerie van VWS. Adviezen en richtlijnen van deze organen nemen wij over.

Omdat niet bekend is hoe het coronavirus zich de komende tijd zal ontwikkelen, blijven wij u informeren.

 

 

Laatste nieuws 9 maart

Op 6 maart heeft het RIVM voor de inwoners van Noord-Brabant de richtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen aangescherpt. Zij adviseren bij klachten aan de luchtwegen (verkoudheid en hoesten) of koorts zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. In navolging van dit advies hebben alle Brabantse zorgorganisaties in overleg met het RIVM/VWS/GGD de volgende richtlijnen opgesteld voor:

Bezoekers/familie:

 • Bezoekers en familie die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus verzoeken wij dringend niet op bezoek in Het Laar te komen.
 • Voor alle inwoners van Noord-Brabant geldt bij verkoudheid, hoesten of koorts alle sociale contacten te vermijden. Wij vragen u dan ook dringend in deze gevallen niet op bezoek te komen. In het belang van onze bewoners en medewerkers vragen wij om uw medewerking. Wij wensen u beterschap en hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

Bezoekers Laarsuite/Dagbeleving:
Heeft u last van onderstaande klachten:

 • Hoesten
 • (Neus) verkoudheid
 • Koorts
 • Of heeft u onlangs contact gehad met een persoon die positief is getest op het virus? Dan vragen wij u om niet naar Het Laar te komen. Wij wensen u beterschap en hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

Vrijwilligers:

 • Vrijwilligers die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus verzoeken wij dringend niet te komen.
 • Voor alle inwoners van Noord-Brabant geldt bij verkoudheid, hoesten of koorts alle sociale contacten te vermijden. Wij vragen u dan ook dringend in deze gevallen niet te komen. In het belang van onze bewoners en alle collega’s vragen wij om uw medewerking.
 • Wanneer er sprake is van verkoudheid, hoesten of koorts wilt u dit dan altijd bij vrijwilligerscoördinator Carin Laros melden. Wij wensen u beterschap en hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

Medewerkers:

Voor alle medewerkers binnen onze organisatie (zowel zorgmedewerkers als medewerkers in de ondersteunende diensten) geldt een ander beleid:

 • Medewerkers die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus moeten thuisblijven.
 • Alle medewerkers met verkoudheidsklachten EN koorts blijven eveneens thuis. Neem in deze gevallen contact op met je leidinggevende. Wij wensen je beterschap en hopen je spoedig weer te mogen begroeten. We vragen iedereen de richtlijnen zorgvuldig op te volgen om verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te beperken.

Volg de voorgeschreven extra hygiënemaatregelen:

Regelmatig je handen wassen. Ga voor praktische tips naar www.rivm.nl/hygiëne/handen-wassen; Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Heb je algemene vragen over het coronavirus, dan verwijzen we je naar de site van het RIVM. Heb je vragen over Het Laar? Neem dan contact op met de receptie via
013 465 77 00